Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Betaling

Artikel 13 – Klachtenregeling

Artikel 14 – Geschillen

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van

beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de

ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks

van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of

afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in

staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op

een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de

opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de

bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter

beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil

maken van zijn herroepingsrecht.

8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten

op afstand aan consumenten aanbiedt;

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een

door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van

producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst

uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor

communicatie op afstand;

10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden

gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en

ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de

ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam: Reedijk’s Babyshop

Vestigingsadres: Klaverstraat 13, 4781 AV Moerdijk

Telefoonnummer: +31611734932

e-mail: info@reedijksbabyshop.nl

KvK-nummer: 80494471

Btw-identificatienummer: NL003455544B26

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de

ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en

bestellingen tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van

deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit

redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt

gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer

zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk

kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in

afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt

gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg

aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze

door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een

duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal

voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar

van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden

kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische

weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke

product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde

lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van

tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke

bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig

moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de

overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de

betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door

een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk

benaderd.

6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te

worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen

van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze

algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden

geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te

wijzigen en aan te passen.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de

aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende

gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument

mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn

deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of

diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden

de ondernemer niet.

4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en

kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de

overeenkomst.

5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de

aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven

kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat

de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn

verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

o de prijs inclusief belastingen;

o de eventuele kosten van verzending;

o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke

handelingen daarvoor nodig zijn;

o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand

op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het

voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,

bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van

de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet

door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst

ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer

passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de

elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.

Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe

passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of

de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die

feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de

overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek

goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd

gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering

bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende

informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op

een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van de

ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden

waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht

gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn

van het herroepingsrecht; c. de informatie over garanties en bestaande

service na aankoop; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen

gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft

verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van

toepassing op de eerste levering.

7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden

van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de

overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.

Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de

consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de

ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product

en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of

gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product

wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal

hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze

mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren,

conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke

instructies.

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is

hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te

maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen

middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt

gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product

binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de

geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een

bewijs van verzending.

4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet

kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht

resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop

een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten

hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag

zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping,

terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug

ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete

terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor

producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het

herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het

aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a. die

door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van

de consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard

niet kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of

verouderen; e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de

financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; f. voor losse

kranten en tijdschriften; g. voor audio- en video-opnamen en

computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. h.

voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft

verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: a.

betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te

verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; b. waarvan

de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen

voordat de bedenktijd is verstreken; c. betreffende weddenschappen en

loterijen.

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van

de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens

prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten

waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt

en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen

aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel

vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief

btw.

4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen

van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en

zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve

prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan

de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke

eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de

totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of

overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er

tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet

niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond

van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken

na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending

van de producten dient te geschieden in een correcte verpakking en in

dezelfde staat waarop de goederen zijn ontvangen verkerend.

4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de

fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer

verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor

elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen

ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5. De garantie geldt niet indien:

o De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of

bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

o De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn

blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd

zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking

behandeld zijn;

o De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van

voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien

van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het

in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij

de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf

kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal

het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk

binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een

langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien

een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,

ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling

geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de

overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op

een schadevergoeding.

4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de

consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de

consument geen recht op schadevergoeding.

5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer

het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch

uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de

ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden

gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen

kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een

eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de

ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf

aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger,

tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument

verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan

van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een

overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat

de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde

betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens

wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar

gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte

klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze

klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen

volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat

de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14

dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een

voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer

binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en

een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan

verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een

geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de

ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden

heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting

GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak

hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze

bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze

geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt

dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om

klachten aan te melden via het Europees ODR platform

(http://ec.europa.eu/odr).

6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de

ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de

ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen

of repareren.

Artikel 14 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze

algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht

van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen

mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden

vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een

toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager.